Norrlandsadvokaterna

Allmänna villkor

för advokatuppdrag

1. Allmänt

För advokatuppdrag gäller Sveriges Advokat-samfunds vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se). Dessutom gäller följande allmänna villkor.


Norrlandsadvokaterna AB (”Advokatbyrån”) kommer, inom ramen för lag och god advokatsed, efter bästa förmåga tillvarata klientens intresse.


I början av uppdraget kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt om vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas. Om det bedöms nödvändigt kommer vi att skicka Er en skriftlig bekräftelse på uppdragets omfattning.


På Advokatbyrån arbetar vi gemensamt för att erbjuda Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. Det kommer alltid att finnas en advokat som har det övergripande ansvaret för vårt arbete. Flera jurister kan emellertid utifrån uppdragets karaktär komma att arbete i varje enskild uppdrag.


Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatbyrån och inte med någon fysisk person som har anknytning till advokatbyrån. Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Advokatbyråns delägare och övriga personer som arbetar för Advokatbyrån omfattas av dessa villkor och dessa personer har inte under några omständigheter något personligt ansvar gentemot Er om inte annat följer av tvingande lag.


2. Arvoden och kostnader

Vi strävar efter att tillhandahålla rådgivning till attraktiva arvoden och vi är villiga att diskutera dessa med Er. I särskilda fall kan vi avtala om en budget eller särskilt arvodesarrangemang. Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs utifrån ett flertal faktorer, huvudsakligen nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet,erfarenhet och resurser som uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Advokatbyråns timarvoden justeras normalt en gång per år. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdeskatt och liknande skatter som debiteras enligt lag.


Utöver arvode debiterar vi ersättning för nödvändiga eller skäliga kostnader. Det kan exempelvis gälla resekostnader, registrerings-avgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare, kostnader för logi och kopiering.


Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.


3. Fakturering

Om vi inte avtalar annat fakturerar vi månadsvis. På begäran tillhandahåller vi regelbundet information om upparbetade arvoden.


Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en faktura á conto för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalas á conto dras av.


I vissa fall kan vi begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Förskott betalas till ett klientmedels-konto och kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.


Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmåls-ränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).


4. Identifiering av klienter

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Därför kan vi komma att be Er att förse oss med identitetshandlingar avseende Er och/eller Ert bolag och/eller varje annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget.


5. Rådgivning

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner Ni ger oss. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Vår rådgivning i ett specifikt uppdrag omfattar inte möjliga skatte-konsekvenser. Vi tillhandahåller inte ekonomisk eller affärsmässig rådgivning och inte heller affärsmässiga rekommendationer om huruvida en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte. Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.


Vi lämnar endast råd om rättsläget i Sverige och vi ger följaktligen inte råd om rättsläget i någon annan jurisdiktion. Baserat på våra allmänna erfarenheter av andra jurisdiktioner kan vi dock komma att uttrycka uppfattning om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning.


Information som publiceras på Advokatbyråns hemsida är endast avsedd som allmän information och utgör inte professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av informationen på Advokatbyråns hemsida sker på användarens egen risk.


6. Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån har för vår verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar.


Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till det vid skadetillfället utfallande försäkringsbeloppet enligt den ansvars-försäkring som advokatbyrån innehar via Sveriges advokatsamfund. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för utebliven vinst, omsättnings-minskning, uteblivet eller missat affärsavtal, förlust avseende goodwill eller liknande; ej heller för ersättningsanspråk som klient kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.


Vårt ansvar gentemot Er är även begränsat till den skada Ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare om det inte är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.


Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt 6 ansvarar Advokatbyrån alltid gentemot Er för skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet.


7. Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt, såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta Er klientansvarige advokat.


Våra spam- och virusfilter och säkerhets-arrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.


8. Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, men Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsförings-ändamål.


Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed och dataskydd eller motsvarande i den relevanta jurisdiktion där vi är verksamma den information som Ni lämnar till oss.


Om Ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för Er.


9. Intressekonflikt

Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed (eller motsvarande i den relevanta jurisdiktion där vi är verksamma) innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är för-hindrade att företräda Er i ett åtagande eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.


10. Bevarande av handlingar

Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, Ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrågemensamt system för att underlätta tillgång till nödvändig information för den eller de på Advokatbyrån som arbetar för Er.


När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara alla relevanta dokument och att relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt reglerna för Sveriges advokat-samfund.


Om annat inte avtalas sänds alla originalhandlingar till Er när ett uppdrag avslutats. Vi kommer att behålla kopior av dessa dokument för vår eget arkiv.


11. Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnats till Advokatbyrån kan komma att behandlas av advokatbyrån för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal samt våra skyldigheter enligt lag, författning och advokat-etiska regler. Uppgifter kan därvidlag bland annat komma att behandlas i klientregister och tidredovisningsprogram.


12. Klagomål

Om Ni har synpunkter på hur ett uppdrag har handlagts uppmanas Ni att i första hand kontakta den advokat som angivits som ansvarig för uppdraget. Klient som är missnöjd kan också göra en disciplinanmälan mot den eller de advokater som har utfört uppdraget genom att skriva till Sveriges Advokatsamfund.


Om Ni har anspråk på skadestånd med anledning av utfört uppdrag ska detta genast framställas skriftligen till Advokatbyrån, varvid grunderna för påståendet om ersättningsskyldighet ska anges. Krav får inte framställas senare än 12 månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er.


Uppdraget är underkastat svensk rätt. Tvister i anledning av uppdraget ska hänskjutas till avgörande av svensk domstol med Ångermanlands tingsrätt som första instans.


13. Konsumenttvistnämnd

Du som är konsument kan under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och ekonomiska krav mot oss prövande.

För ytterligare information, se

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden,

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.


Välkommen att kontakta något av våra kontor.

LULEÅ

0920 - 180 90

Vägbeskrivning

LYCKSELE

0950 - 402 440

Vägbeskrivning

SUNDSVALL

060 - 850 01 99

Vägbeskrivning

UMEÅ

090-77 80 90

Vägbeskrivning

ÖRNSKÖLDSVIK

0660 - 180 90

Vägbeskrivning

Norrlandsadvokaterna AB | Organisationsnummer 556932-9773 | Nygatan 21, 903 29 Umeå

Christian Shumkov

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2013-

Advokatfirman Shumkov 2012-2013

Skattejurist PwC 2011-2012

Advokatbyrån Kaiding Umeå 2007-2011

Förvaltningsrätten i Härnösand 2006-2007

Kammarrätten i Sundsvall 2006

Fonus Juridik Sundsvall 2003-2006

Jur kand 2003

Malin Mörsare

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt, förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2016-

Advokathuset Actus 2009-2016

Advokatbyrån Kaiding Gällivare 2008-2009

Jur. kand. 2008

Robert Persson

ADVOKAT

Inriktning

Svensk och internationell avtals- och köprätt, tvistemål, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, skadeståndsrätt och brottmål.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2015-

Bolagsjurist, BAE Systems 2008-2015

Hovrätten för Nedre Norrland 2012

Ahlford Advokatbyrå 2005-2008

Notarietjänst Enköpings tingsrätt 2003-2005

Jur. kand. 2003

PG DipLaw (Wellington) 2002

Sophia Näslin

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt samt avtals- och köprätt

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2014-

Bolagsjurist BAE Systems Hägglunds 2010-2014

Notarietjänst Ångermanlands tingsrätt 2006-2009

Jur. kand. 2006

Tove Björnström

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, samerätt, förvaltningsrätt, familjerätt, avtals- och köprätt samt fastighetsrätt

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2018 -

Advokaterna Müchler 2017-2018

Advokatbyrån Kaiding 2015-2017

SESAR Joint Undertaking, Europeiska kommissionen 2014

Juristexamen 2014

Daniel Nordfjell

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2021-

Advokatfirman De Basso 2019-2021

Norrlandsadvokaterna 2013-2019

Advokatbyrån Kaiding Umeå 2005-2013

Jur kand 2005

Jessica Knecht

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt, migrationsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2017-

Juristexamen 2017

Sasha Matić

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023-

Advokatfirman De Basso 2020-2023

Hovrätten för Nedre Norrland 2018-2020

Sundsvalls tingsrätt 2015-2018

Hovrätten för Nedre Norrland 2014-2015

Ångermanlands tingsrätt 2013-2014

Förvaltningsrätten i Härnösand 2012-2013

Juristexamen 2012

Björn Lindahl

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, ekonomisk familjerätt, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2020-

Familjens jurist 2018-2020

Jurist och franchisetagare Swedbank Juristbyrå 2008-2018

Föreningssparbanken Juristbyrå 2006-2008

Jur kand 2006

Elsa Andersson

BITRÄDANDE JURIST

Inriktning

Ekonomisk familjerätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023 -

Juristexamen 2023

Anton Segelod

BITRÄDANDE JURIST

Inriktning

Kommersiella tvistemål

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023- Handläggare, Migrationsverket (2022-2023) Inspektör, Inspektionen för Vård och Omsorg (2020-2022) Tingsmeritering, Gällivare Tingsrätt (2020) Master of Laws in International Trade and Commercial Law, Durham University (2018) Magisterexamen i Kommersiell Rätt, Umeå Universitet (2016) Juristexamen, (2016)

Kontakta oss